Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΑΣΥΝΕΠΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ME περικοπή της χρηματοδότησης και αυστηρά πρόστιμα σε προέδρους ή διευθύνοντες συμβούλους κινδυνεύουν 400 φορείς του Δημοσίου (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κ.λπ.), που δεν δίνουν στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση.

Με την υπ' αριθμόν οικ. 2/22717/0094/9.3.2011 απόφαση ο υπουργός Οικονομικών καθιερώνει ως υποχρεωτική τη μηναία (αντί της τριμηνιαίας που ισχύει σήμερα) υποβολή στοιχείων προϋπολογισμού - απολογισμού και των οφειλών από όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου από ανήκουν στη γενική κυβέρνηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 1.601 φορείς που περιλαμβάνονται στη γενική κυβέρνηση, στο τέλος του 2010 υπήρχαν στοιχεία για τους 1.196.


Υπόχρεοι υποβολής των στοιχείων

Με τη νέα υπουργική απόφαση οι φορείς της γενικής κυβέρνησης που δεν θα υποβάλλουν τα προβλεπόμενα στοιχεία δεν θα επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εφόσον συνεχίζει να καθυστερεί η αποστολή των στοιχείων, τότε το Yπουργείο Οικονομικών θα προχωρά σε πρόστιμα και δεσμεύεις λογαριασμών των επιχειρήσεων.

Ο μηνιαίος έλεγχος

Τα μηνιαία δελτία θα αποστέλλονται από τους υπεύθυνους υπαλλήλους των φορέων στους υπεύθυνους υπαλλήλους του κάθε εποπτεύοντος υπουργείουαποκλειστικά εντός 12 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς για τον οποίο παρέχονται τα στοιχεία. Τα στοιχεία των υποβαλλόμενων μηνιαίων δελτίων θα ελέγχονται για την πληρότητα και την ορθότητά τους από τους υπεύθυνους υπαλλήλους των υπουργείων και θα αποστέλλονται στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποκλειστικά εντός 16 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.
Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των στοιχείων τo ΓΛΚ θα καταρτίζει κατάσταση με τους φορείς που έχουν υποβάλει στοιχεία και θα την αναρτά στο διαδίκτυο.
Η κατάσταση αυτή θα επέχει θέση βεβαίωσης και θα αποτελεί δικαιολογητικό για την καταβολή επιχορήγησης.
Οι φορείς που δεν θα έχουν υποβάλει τα προβλεπόμενα στοιχεία δεν θα επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
Ποινές για καθυστέρηση πάνω από 15 ημέρες
Μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας ο πρόεδρος ή ο γενικός διευθυντής του οικείου φορέα θα πρέπει εντός δεκαπέντε 15 ημερών να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις για τη μη υποβολή των στοιχείων. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας επιβάλλεταιπρόστιμο στον πρόεδρο ή τον γενικό διευθυντή, κατά περίπτωση, ίσο με το 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης. 
Κατά της απόφασης, βέβαια, θα μπορεί να γίνει προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ποινές για καθυστέρηση πάνω από μήνα
Μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να δεσμεύει τυχόν έσοδα του φορέα από τοΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον τακτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά έσοδα ή δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Eνωση και για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου